Modernizacja zabytkowego budynku

Modernizacja zabytkowego budynku

Data publikacji: 2014-08-20

W Polsce znajduje się około 35.000 budynków szkolnych, z czego prawie 75% wszystkich szkół ma ponad trzydzieści lat. Większość z tych obiektów kwalifikuje się do pilnych prac remontowo-modernizacyjnych. Znaczna część budynków nie spełnia wymogów podstawowych, dotyczących odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, a także oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. Dodatkowo, w wybranych przypadkach, nie są spełnione wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, a także bezpieczeństwa użytkowania. Szacuje się, że około 5-10% wszystkich szkół w Polsce zostało do tej pory poddanych termomodernizacji [3]. W pierwszej kolejności realizowane są działania zmierzające do zmniejszenia zużycia energii na cele ogrzewcze, jak np. ocieplenie przegród zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej, wymiana bądź modernizacja źródła ciepła. W wielu przypadkach nie uwzględnia się zagadnień dotyczących mikroklimatu pomieszczeń, odpowiedniej wentylacji, oświetleniu czy izolacyjności akustycznej...


Czytaj dalej
Balkon termogram

Jakościowa analiza termogramów

Data publikacji: 2012-11-16

Obliczenia współczynnika przenikania ciepła na podstawie normy PN-EN ISO 6496 nie uwzględniają wpływu zróżnicowanych czynników zaburzających przepływ ciepła przez przegrody zewnętrzne. Przyjmowane są założenia upraszczające, które mogą powodować występowanie różnicy w stosunku do rzeczywistej izolacyjności termicznej. Jedną z metod pozwalających na prowadzenie diagnostyki cieplnej przegród zewnętrznych są badania termowizyjne. Badania te wykorzystywane są przede wszystkim do jakościowej oceny stanu ochrony cieplnej przegród zewnętrznych w budynkach. Celem badań jest przedstawienie jakościowej analizy obrazów cieplnych (termogramów) oraz wykorzystanie pomiarów termowizyjnych w oszacowaniu izolacyjności cieplnej przegrody.


Czytaj dalej

Diagnostyka izolacyjności termicznej przegród budowlanych

Data publikacji: 2014-07-11

Diagnozowanie izolacyjności cieplnej przegród budowlanych jest czynnością dość pracochłonną i wymagającą szerokiej wiedzy z zakresu budownictwa ogólnego i fizyki budowli. Związane jest to z nie tylko ze  skomplikowaną budową przegrody, układem warstw, ale też z ich stanem technicznym. Wpływ stanu technicznego jest zdecydowanie największy w przypadku przegród z wbudowaną w warstwy przegrody izolacją cieplną z wełny mineralnej (żużlowej) np. systemy wielkopłytowe. Równie trudnymi do diagnostyki izolacyjności cieplnej są stolarka okienna i drzwi zewnętrzne.  Generalnie metodyki diagnostyki można podzielić na niszczące i nieniszczące. Podział ten obowiązujący w innych działach badań jest jednak zbyt ogólny aby można było wszystkie działania diagnostyczne przyporządkować w sposób jednoznaczny.   


Czytaj dalej